Komisyonca Onaylanan Araştırmalar

Anasayfa / Bilimsel Araştırma İzin Komisyonu >

07.06.2016- Yonca GÖRÜROĞLU - Ergenlerde Riskli Davranışlar İle Anne-Baba Tutumlarının Belirlenmesi
31.05.2016- Kemal KARAARSALAN - Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Çalgı Bakım Onarım Dersi Öğretim Programının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
30.05.2016- Elif BALCIOĞLU - Mavi Okyanus Liderliği ve Eğitim Örgütlerinde Liderlik Tuvali Oluşturmaya İlişkin Öğretmen Görüş ve Önerileri
11.05.2016- Mustfa GÖZÜBÜYÜK-Okuma Yazma ALışkanlığı Uygulama Metinleri
09.05.2016- Ömer Faruk MERMİ - Ortaöğretim Öğrencilerinin Mizah Tarzlarının Okula Bağlılıkları Üzerine Etkisi
04.05.2016- Mehmet HABEŞ-Ortaokul Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerileriyle Yazma Motivasyonları Arasındaki İlişki
22.04.2016- Soner MAHANOĞLU- "Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi ve Algılarının İncelenmesi”
13.04.2016- Arzu SALDIRAY-Örtük Programda Toplumsal Cinsiyete İlişkin Nitel Bir Çalışma
12.04.2016- Yrd. Doç. Dr. Emel TEKSÖZ "Bütünsel Yılmazlık Modelinin Türk Kültürüne Adepte Edilmesi için Ölçek Geliştirilmesi ve Uygulanması :Q- 
                         Metedoloji
08.04.2016- Mustafa ÖZTÜRK - Antakya'nın Eğitim Coğrafyası 
08.04.2016- Fahrettin GEÇEN - Altı Yaş Grubu Öğrencilerin Renk Algısı
06.04.2016- Yrd.Doç.Dr. Hatice TAMBAĞ - Özel Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, Özel Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
23.03.2016- Yasin BABACAN - Engellilere Yönelik Tutum Ölçeği
17.03.2016- Ramazan DEMİR - 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri
17.03.2016- Yrd.Doç.Dr. Yunis ŞAHİNKAYASI (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencileri) - 5. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin Verilmesi
08.03.2016- İlke KOǒun "Marc Prensky’ın Dijital Yerlilik Kavramı Çerçevesinde Lise Öğrencilerinin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Eğitim- 
                      Öğretim Ortamlarından Beklentileri” 
08.03.2016-Deniz KUDAY- 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki 'Ülkemizin Kaynakları' Ünitesinin İşlenmesinde Kavram Haritaları,               
                 Yapılandırmış Grid, Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Kullanımının Öğrencilerin Tutum ve akademik Başarısına Etkisi
29.02.2016-Yrd.Doç.Dr. Sezai Demir- Algılanan Evlat Öz Yeterlilik, Evlilik Öz Yeterlilik/Genel Aile Öz Yeterlilik Ölçekleri Uygulaması
10.02.2016-Nuray KAYATÜRK- Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersinin Öyküleyici, Tartışmacı Metin, Oluşturabilmeye ve Yazma tutumuna                       Etkisi Yönlerinden Değerlendirilmesi 
18.01.2016-Sait ÜLLENOĞLU- Öğretmeni Motive Eden Liderlik Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
18.01.2016-Ömer Faruk BOZKURT-Sınıf Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgileri
24.12.2015-Ahmet BOZAK- Okul Yöneticilerinin MEB Eğitim Kurum Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğe İlişkin  Okul                                                     Yöneticilerinin Genel Görüş ve Önerileri
24.12.2015-Ahmet BOZAK- İlçe Kaymakamları, Maarif Müfettişleri ve Yerel Eğitim Yöneticilerinin Karşılıklı Beklentilerinin Neler Olduğu                         Bu Beklentilerin Ne Oranda Yerine Getirildiği Hususlarının Belirlenmesi
08.12.2015-Harun SAĞIREKMEKÇİ-"Tahmin-Gözlem-Açıklama(TGA) Stratejisine Dayalı Fen ve Doğa Etkinliklerinin, Okul Öncesi                                   Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilişsel Alan Yeteneklerine Etkisi
08.12.2015-Esen GÜR- Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddenin Değişim Ünitesinin Argümantasyon Yöntemi ile İşlenmesinin                                    Öğrencilerin Başarı, Tartışmacı Tutum ve Problem Çözme Becerileri Algısına Etkisinin İncelenmesi"
01.12.2015-Elif BAKIR-Ortaokul 6. Sınıflarda Canlılar ve Hayat Ünitesinin Hücre Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Rolü
20.11.2015-Hasan Mikail YILDIRIM-Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersindeki Problemleri
04.11.2015-Mehmet Ali YOLDAŞ-Ortaokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
28.10.2015-Öğr.Gör.Celalettin KORKMAZ - "İlköğretim ve Lise Okul Binalarının Fiziki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi”
 21.10.2015-Sabiha AKTAŞ - İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Öğrencilerin Bilişsel Stilleri, Duygusal Zekaları,                           Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi
07.10.2015-Dr. Sevda DOLAPÇIOĞLU - Otantik Öğrenme Yöntemleri
07.10.2015-Dr. Sevda DOLAPÇIOĞLU - Senebaşı Toplantı Kararları İçerisinde Eğitim Programı ve Öğretiminin Yeri
07.10.2015-Selçuk ALKAN - Özel Tasarlanmış Bir Dijital Oyunun Ortaokul 6. sınıf Öğrencilerinin Alan ve 
                   Hacim Kavramlarının Gelişimine Etkisi
30.06.2015- Mehmet CEYLAN - Okul Öncesi Dönemde Erken Matematik Yeteneği Düzeyleri
02.04.2015- Fahrettin GÖÇEN - Görsel Sanatlar Uygulamaları ile Özel Eğitim Kapsamında Yer Alan Bireylerin Eğitsel Gelişimleri
15.06.2015- Fidan HAKKARİ - Öğretmenlerin Teknolojiyle Öğretimini etkileyen Faktörler
09.06.2015-Mehmet ARSLAN-Volkan ÖZKAN - 8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Ortak Sınavların Başarı Puanları Arasındaki İlişki
09.06.2015- Gamze GÜLERYÜZ - Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
09.06.2015- Nurtaç BENLİ - İki Dilli Öğrencilerin Eğitimde Yaşadıkları Sorunların Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmenleri ve Veli Görüşleri
                     Açısından İncelenmesi"
15.05.2015-  Doç. Dr. Erdal TATAR - Fen Bilimleri Dersinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Etki Düzeylerinin Belirlenmesi
15.05.2015-  Prof. Dr. İbrahim BİLGİN- Ortaokul öğrencileri için bilimsel süreç beceri testin Türkçe’ye abaptasyonu :güvenirlik ,geçerlilik çalışması
07.05.2015- Cemil TEMEL - Anaokulu ve İlkokulu Öğretmenlerine Yönelik Okul Kültürü Anket Çalışması
13.04.2015- Mesut DELİOĞLU- Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarına Yönelik Bir Karşılaştırma: 
                                                                                                                                                Güçlü Zayıf Yönler ve Nedenler
13.04.2015- Semra KOLCU-Ortaokul Seçmeli Okuma Becerileri Dersinde Sınıf İçi Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar
10.04.2015- Ahmet ŞANAL- z-Kitap Kullanımının Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamalarına Etkisi
06.04.2015-İbrahim TUNA- Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim
06.04.2015-Cemal GÜLİSTAN-Liderlik Stilleri Araştırması
02.04.2015-İlhan ÖZKAN-İlkokul-Ortaokul ve Ortaöğretim Düzeyinde Görev Yapan Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının Liderlik                                  Becerilerini Belirlemeye Yönelik anket Uygulaması
31.03.2015- Yrd. Doç. Dr. Kemal Zeki ZORBAZ-Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Kaygısı ile Yazma Motivasyonu: Antakya Örneği
27.02.2015-Gizem GÜVEN-3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri 
27.02.2015-Fidan HAKKARİ-Zenginleştirilmiş Kitap(Z-Kitap) Kullanımı İçin 9. Sınıf Kimya Dersi Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
27.02.2015-Mesut DELİOĞLU-OrtaokulMüdürlerininÖrgütselLiderlikDavranışlarınaYönelik Bir Karşılaştırma:Güçlü-ZayıfYönlerveNedenler
21.01.2015- Muhammet BERBEROĞLU GENÇLERLE DEDE VE NİNELERİ ARASINDAKİ İLETİŞİMİN KUŞAK ÇATIŞMASINA ETKİSİ- ANTAKYA ÖRNEĞİ
16.012015- Sabiha GÖÇER Farklı Branşlarda Erkek ve Bayan Sporcuların Atılganlık İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
05.01.2015- Hacer TAŞ- Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Öz Yeterlilik Algıları ile Hikaye Yazma Becerileri Arasındaki İlişkinin                                Değelendirilmesi
30.12.2014-Özlem TEKİN-Ortaokul Öğrencilerinde İnternet (Oyun) Bağımlılık Düzeyi ve Karşılaşabilecekleri Çevrimiçi Riskler(2. Başvuru)
29.12.2014-Halil İbrahim GÜNDÜZ- Hoşgörü Eğilim Ölçeği ile Antakya'daki İlköğretim Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin İncelenmesi
26.12.2014-Arzu ATASOY- Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Yazma Durumlarının Değerlendirilmesi
15.12.2014-Sümeyye ŞAHİN- Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Devam Eden 5-6 Yaş Arası Çocuklarının Sözlü Anlatımlarının Bağdaşlık                                                              Araçları Açısından Değerlendirilmesi
15.12.2014-Hülya YAPAR-TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Kapsamında Hazırlanan Proje İle İlgili Anket
25.11.2014-Şerife AYDIN-Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
25.11.2014-Özge DAĞLI- Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesindeki Akademik Başarı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
21.11.2014-Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU- Ortaöğretim Öğrencilerinde Saldırganlık Eğiliminin Ölçülmesi
25.11.2014-Ali KIZGIN-4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonu ve Akademik Başarı İlişkisi
14.11.2014-Mehmet AYDIN- Görevden ayrılan yöneticilerin ayrılma sürecine ilişkin görüşlerinin etik değerler ve ilkeler açısından incelenmesi
13.11.2014- Kubilay KILIÇLI- Fatih Projesi Bilişim Teknoloji Araçlarının Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri(TEZ İÇİN)
10.11.2014- Ekrem BOYACI- İlköğretim Okullarında Ders Denetimi Sistemi İle İlgili Öğretmen ve İdareci Görüşleri
08.09.2014- Ömer Faruk MERMİ- Öğretmenlerin Mizah Tarzıyla, Örgütsel Adanmışlıkları ve Örgütsel Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki
03.06.2014-Mesut DELİOĞLU-Okul Müdürlerinin Duygusal Zeka Becerileriyle Öğretim Liderliği-
27.05.2014-Kubilay KILIÇLI-Fatih Projesi Bilim Teknoloji Araçlarının Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (SEMİNER İÇİN)
27.05.2014-Özkan KAYA-Ortaokul Yöneticilerinin Yönetim Süreçleri İle İlgili Davranışlarının Öğretmen Verimliliği Üzerindeki Etkisi
21.05.2014-Salih ULAK-İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Değişimini Yönetme Becerilerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları

Bu kayıt 21/05/2014 09:41:16 tarihinde oluşturulmuş ve 2607 kere ziyaret edilmiş.

Proje Sitelerimiz

Aydınlığa Giden Lokomotif ProjesiSuriyeli Çocuklar İçin Türkçe Konuşma Ağırlıklı Anasınıfı Projesiİyi Örnekler SitesiDeğerler Eğitimi
Cemil Meriç YılıMaddeyi Değil, Hayatı YakalaOtizmli Çocukların Sosyal ve Sportif Yönden Desteklenmesi ProjesiOsmanlı Türkçesi Öğreniyorum
Hatay'ın HayırseverleriSağlıklı Nesil, Sağlıklı GelecekBana Habib-i Neccar’ı Anlatır Mısın?Ekmeğini Taştan Çıkaran Gençler
Mesleki Eğitim SitesiKırsalda Tiyatro ProjesiHatay Mangala ŞenliğiFidanlar Çınarların İzinde
Yahya Kemal Beyatlı Yılı